پناهجو

مراکز در حال تاسیس

استان مازندران

شهرستان های ساری و نکا به عنوان پایلوت راه اندازی شده و مشاورین در آن در حال فعالیت می باشد و رضایت کامل از این روند داشته و در حال ادامه فعالیت هستند. این دو شهر به این دلیل زودتر راه اندازی شد تا بتوان تمام چالش ها و مشکلات سیستم عیب یابی شود تا عملکرد بهتری برای سایر مشاورین داشته باشد.

سایر شهرهای استان مازندران از تاریخ 18 مرداد راه اندازی خواهند شد.

استان بوشهر

شهرستان بوشهر از استان بوشهر از تاریخ 18 خرداد راه اندازی خواهد شد و در حال حاضر در تکمیل و طارحی صفحات مورد نظر می باشند

سایر شهرستان های این استان با تاخیر دو ماه طبق برنامه زمانی اعلام شده به ریاست صنف شهرستان آغاز خواهد شد

استان گلستان

شهرستان گرگان از استان گلستان از تاریخ 18 خرداد راه اندازی خواهد شد و در حال حاضر در تکمیل و طارحی صفحات مورد نظر می باشند

سایر شهرستان های این استان با تاخیر دو ماه طبق برنامه زمانی اعلام شده به ریاست صنف شهرستان آغاز خواهد شد

استان خوزستان

شهرستان اهواز از استان خوزستان از تاریخ 18 خرداد راه اندازی خواهد شد و در حال حاضر در تکمیل و طارحی صفحات مورد نظر می باشند

سایر شهرستان های این استان با تاخیر دو ماه طبق برنامه زمانی اعلام شده به ریاست صنف شهرستان آغاز خواهد شد

استان آذربایجان شرقی

شهرستان ارومیه از استان آذربایجان شرقی از تاریخ 18 خرداد راه اندازی خواهد شد و در حال حاضر در تکمیل و طارحی صفحات مورد نظر می باشند

سایر شهرستان های این استان با تاخیر دو ماه طبق برنامه زمانی اعلام شده به ریاست صنف شهرستان آغاز خواهد شد

استان آذربایجان غربی

شهرستان تبریز از استان آذربایجان  غربی از تاریخ 18 خرداد راه اندازی خواهد شد و در حال حاضر در تکمیل و طارحی صفحات مورد نظر می باشند

سایر شهرستان های این استان با تاخیر دو ماه طبق برنامه زمانی اعلام شده به ریاست صنف شهرستان آغاز خواهد شد

استان البرز

شهرستان کرج از استان البرز از تاریخ 18 خرداد راه اندازی خواهد شد و در حال حاضر در تکمیل و طارحی صفحات مورد نظر می باشند

سایر شهرستان های این استان با تاخیر دو ماه طبق برنامه زمانی اعلام شده به ریاست صنف شهرستان آغاز خواهد شد

استان خراسان

شهرستان مشهد از استان خراسان از تاریخ 18 خرداد راه اندازی خواهد شد و در حال حاضر در تکمیل و طارحی صفحات مورد نظر می باشند

سایر شهرستان های این استان با تاخیر دو ماه طبق برنامه زمانی اعلام شده به ریاست صنف شهرستان آغاز خواهد شد

استان تهران

شهرستان تهران از استان تهران از تاریخ 18 خرداد راه اندازی خواهد شد و در حال حاضر در تکمیل و طارحی صفحات مورد نظر می باشند

سایر شهرستان های این استان با تاخیر دو ماه طبق برنامه زمانی اعلام شده به ریاست صنف شهرستان آغاز خواهد شد

استان سایر استان ها

سایر استان های از مهر ماه فعالیت خود را آغاز خواهند کرد طبق برنامه اعلام خواهد شد


هر هفته افتتاح یک مرکز تجاری

برنامه افتتاح هفتگی مراکز تجاری به صورت مداوم در حال پیگیری است برای  مشاهده وضعیت مراکز افتتاح شده و مطلع شدن در خصوص نوع فعالیت های مراکز به بخش مراکز افتتاح شده رجوع نمایید.  در سایر شهرها و استان های کشور در حال برنامه ریزی مدون هستیم تا بتوانیم چگونگی احداث مراکز را عملی کنیم. هر هفته  در یک شهرستان کشور افتتاحیه خواهیم داشت؛ به زودی به شهر شما میایم.

ثبت ملک در پناهجو